قاسم‌زاده علیشاهیا.; زاهد بابلانع.; معینی‌کیام.; کاظمیس.; مکلفخ.; دیوبندا. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر پاسخگویی سازمانی کارکنان با آزمون نقش میانجی اشتیاق شغلی و کار تیمی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-18, 15 ژوئن 2021.