خسروپناهع.; سادات حسینیا.; دهقان نیرین. مقایسه تکریم بیمار در متون اسلامی و پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-14, 18 دسامبر 2021.