کبرائی ابکنارف.; منصورقناعیر.; امیدظهیرس.; پورعینیم. حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان: یک مطالعه توصیفی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-12, 28 ژوئن 2021.