شادفردز.; بادیه‌پیمای جهرمیز.; تقی‌زادگان‌زادهم.; پورنوروزن.; معارفیف. پیش‌بینی شادکامی دانشجویان براساس جو اخلاقی، استرس ادراک‌شده و عزت نفس. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 15, n. 46, p. 1-13, 4 آگوست 2021.