مهدیون س.; پوشگان ز.; ایمانی‌پور م.; رزاقی ز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 11, n. 40, p. 7–14, 2017. DOI: 10.22037/mej.v11i40.17898. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/17898. Acesso em: 2 مارس. 2024.