مهدیونس.; پوشگانز.; ایمانی‌پورم.; رزاقیز. ارتباط بین حساسیت اخلاقی پرستاران و رعایت حقوق بیماران در بخش‌های مراقبت‌های ویژه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 11, n. 40, p. 7-14, 17 جولای 2017.