طباطبایی ف. س. مسئولیت دندان پزشکان در استفاده از زیست موادها و ملاحظات اخلاقی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 147–168, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14561. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14561. Acesso em: 30 نوامبر. 2023.