زرگران آ.; محقق زاده ع.; قاسمی ی.; مروت م. اخلاق پزشکی در ایران باستان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 91–121, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14559. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14559. Acesso em: 30 نوامبر. 2023.