نصر س. ح.; عباسی م. م. دادخواهی حیوانات علیه انسان رساله ای از اخوان الصفا. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 67–90, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14558. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14558. Acesso em: 1 دسامبر. 2023.