فیض س. ر. مفهوم کیفر ازدیدگاه صوفیان با تکیه بر مکتب ابن عربی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 39–66, 2016. DOI: 10.22037/mej.v1i2.14556. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14556. Acesso em: 30 نوامبر. 2023.