رحمانی منشادی ح. مشروعیت رحم جایگزین در اندیشه فقهی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 157–195, 2016. DOI: 10.22037/mej.v2i3.14451. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14451. Acesso em: 20 می. 2024.