ربانی م. نگرشي بر مطالب مرتبط با شبيه سازي در آثار استاد شهيد مطهري (ره). مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 129–140, 2016. DOI: 10.22037/mej.v2i3.14449. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14449. Acesso em: 20 می. 2024.