عزيزي م. ح. داد و ستد علمی ایران و کشورهای اسلامی با غرب در زمينه علوم پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 93–118, 2016. DOI: 10.22037/mej.v2i3.14445. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/14445. Acesso em: 30 می. 2024.