بزميش.; متولي زاده اردكانيع. ژن درماني و اخلاق پزشكي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 189-199, 28 ژوئن 2016.