همتی مقدما.; زمانیم. اخلاق در تحقیقات سلول های بنیادی جنینی و اینهمانی شخصی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 171-187, 28 ژوئن 2016.