موسویس. ر.; مهدی خواهز. نقش اخلاق پزشكي در اقتصاد سلامت. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 159-170, 28 ژوئن 2016.