کاظميع.; ملكوتيج.; عباسیم. دفاعيه ژنتيكي و چالش هاي اخلاقي آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 135-146, 28 ژوئن 2016.