جولاییس.; متولی زاده اردکانیع. ژنتیک و موضوعات اخلاقی آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 121-133, 28 ژوئن 2016.