تابعيس. ض. ا.; پارساییح. رابطه پزشك و بيمار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 107-120, 28 ژوئن 2016.