ولایتیع. ا. مقدمه ای بر تاریخ پزشکی اسلام و ایران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 2, n. 4, p. 45-70, 28 ژوئن 2016.