عزیزیف. نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 4, n. 14, p. 7-10, 24 آوریل 2016.