گل‌محمدیانم.; بهروزین.; یاسمی‌نژادپ. هوش اخلاقی، ماهیت و ضرورت آن. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, v. 9, n. 33, p. 121-142, 20 اکتبر 2015.