ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س., روشن‌زاده م., & افشار ل. (2017). بررسی ارتباط بین نقش حمایتی پرستاران با میزان قاطعیت آن‌ها. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), 141–166. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9856