مالکی م., اشک تراب ط., آتش‌زاده شوریده ف., & اسماعیلی س. (2017). جستجوی مفهوم پرستاری در متون اسلامی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), 87–119. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9501