سابقی ح., نصیری ا., زارعی م., کاظمی تبار ا., & گلباف د. (2017). رعایت کرامت انسانی در مراقبت از سالمندان از دیدگاه پرستاران و بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(32), 45–70. https://doi.org/10.22037/mej.v9i32.9498