ادیب حاج باقری م., صفا آ., & امین‌الرعایایی یمینی ع. (2015). آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(31), 169–191. https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8993