ایمانی‌فر ن., وقارسیدین س. ا., افشار ل., & شریف‌زاده غ. (2015). مقایسه تأثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری اخلاق و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 9(31), 95–125. https://doi.org/10.22037/mej.v9i31.8988