توسلی ا., کلاری ف., & ظفری دیزجی ا. (2014). عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به سزارین درزنان باردار. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 8(29), 145–170. https://doi.org/10.22037/mej.v8i29.7232