عباسیم. (2013). سخن سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 2(4), 7-10. https://doi.org/10.22037/mej.v2i4.621