غفاری ر., یعقوبی ع., عباسي م., سالک رنجبرزاده ف., حسن‌زاده سلماسی س., & گل‌عنبر پ. (2013). پیشنهاد الگوی جامع ارزیابی درس اخلاق پزشکی از ديدگاه اعضای هیأت علمي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 177–191. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4751