طباطبایی ف. س., & جاوید م. (2013). آزمایشات حیوانی و کاربردی زیست‌سازگاری مواد دندانی: مطالعه موردی قوانین فرانسه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 139–162. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4749