میرزازاده ا. (2013). سقط جنین؛ فردگرایی و جامعه‌گرایی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 113–137. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4748