طاهری ف. (2013). جنبه‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی شبیه‌سازی انسان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 79–112. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4747