مرادی م., خاتونی م., ضیغمی ر., جهانی هاشمی ح., & شیخی م. (2013). بررسی رابطه تعهد حرفه‌ای و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی ـ آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 55–78. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4746