عباس‌زاده ع., برهانی ف., فروغ عامری گ., & نجمی دولت‌آبادی س. (2013). ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تعلق کاری پرستاران: یک مطالعه توصیفی ارتباطی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 33–53. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4745