مهستی جویباریل., غناس., صرافی خیرآبادس., & ثناگوا. (2013). تجربیات پرستاران از رساندن خبر بد به بیماران و همراهان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 7(24), 11-31. https://doi.org/10.22037/mej.v7i24.4744