اکبری لاکه م. ., شمسی‌گوشکی ا., & عباسی م. (2023). سلامت معنوی در برنامه آموزش علوم پزشکی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14), 113–130. https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.42333