نیرومند توماج س., اسمعیل نژاد گنجی س., شیرافکن ه., & منوچهری ع. ا. (2023). بررسی سطح آگاهی بیماران بخش‌های داخلی و ارتوپدی از رضایت آگاهانه. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 16(47), 1–10. Retrieved از https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/41630