حق شناسم., نوربالاا. ع., اکابریس. آ., نجاتی لائینو., صالحيم., & طیبیز. (2012). بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های دلبستگی دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3800