بحرینیانس., سعادتر., شاكرين., & عزیزیف. (2012). بررسي نگرش بيماران نسبت به تأثير معنويت در روند درمان آنان. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3798