بوالهریج. (2012). نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3796