یزدانیع. ا., عباسیم., & ابراهیمیم. (2012). مبانی عرفانی سلامت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3794