محقق‌ داماد س. م. (2012). مقومات معنوی سلامت در الهيات اسلامي. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 4(14). https://doi.org/10.22037/mej.v4i14.3793