صادقیر., & صادقیت. (2022). تبیین عوامل زمینه‌ساز تبعیض در مراقبت بیماران از دیدگاه دانشجویان و مدرسین پرستاری. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-13. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36736