مقدمع., & رنجی جفرودین. (2022). تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک خدمت با میانجی‌گری انگیزه ذاتی در پرستاران . مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 15(46), 1-15. https://doi.org/10.22037/mej.v15i46.36441