جعفریم., سبزواریس., برهانیف., & بانشیم. (2012). دیدگاه دانشجویان پرستاری و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به مراقبت معنوی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 155-171. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3637