بحرينيانس. ع., دلشادح., شاكرين., & عزیزیف. (2012). بررسي نگرش پزشكان نسبت به تأثير ميزان معنويت در روند درمان بيماران. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 127-153. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3636