بوالهریج., دوس علی ونده., & میرزاییم. (2012). رویکرد معنوی در آموزش پزشکی و علوم انسانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 101-125. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3635