مرزبندر. ا., & زكويع. ا. (2012). شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 69-99. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3634