ابوالقاسمیح. (2012). نامه به سردبیر. مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, 6(20), 8-10. https://doi.org/10.22037/mej.v6i20.3631